Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
FEUDUM.EU
1998-2007
2009-2011
(obnoveno)
internetový občasník
věnovaný historii
nejen středověké
ISSN 1801-5611 redakce (zavinac) feudum eu
TOPlist
larp-fashion.de
Architektura

Projekt Putujeme po hradech a zámcích, Vydávání brožur a netradičních pohlednic BEATRIS

Představujeme vám zajímavý projekt "Putujeme po hradech a zámcích". Náš článek vznikl částečnými úpravami oficiálního textu, který vás seznámí s rozsahem a s kontakty na případnou spolupráci.

Představujeme vám zajímavý projekt "Putujeme po hradech a zámcích". Náš článek vznikl částečnými úpravami oficiálního textu, který vás seznámí s rozsahem a s kontakty na případnou spolupráci.

Je všeobecně známo, že jen tak nenajdeme v Evropě zemi, která by se mohla honosit tolika hrady, zámky a jinými historickými stavebními památkami, jako je Česká republika. Ačkoliv by se zdálo, že už dávno splnily svůj účel, již téměř dvě století se těší až zarážejícímu zájmu stále širší veřejnosti. Přestože literatura je o nich docela hojná, vesměs marně se domáhá návštěvník zasvěcenějších informací o dějinách a stavebních osudech většiny z nich.

Velký počet našich hradů a zámků, zvláště pak zřícenin zůstávajících převážně na starost obcím, nemůže z nejrůznějších důvodů vybavit návštěvníka-zákazníka těmi informacemi, jež nabízejí objekty vyhlášené a hojně navštěvované. Není pravdou, že by o nich literatura vůbec nebyla, ale je po ruce jen v poměrně krátké době po vydání a navíc je svázaná v souborné dílo, jež má sice spoustu výhod, ale je téměř nedostupná pro prostého výletníka, jehož zajímá jen vybraný zámek nebo zřícenina a musí vážit za tím účelem návštěvu knihovny se značným rizikem, že se žádaných informací vůbec nedopátrá. Laická veřejnost je vpodstatě dvojí - výletníci, které památky zajímají, a ostatní, jenž jsou jen součástmi zájezdů, rekreací, rodinných výletů a které počasí vylákalo ven, ale památky je zajímají jen nepatrně. Není znám případ, že by návštěvník první skupiny - nelze odhadnout, zda menší či větší - nežádal něco více než pohlednici, zvláště, je-li mu žádané nabídnuto za nízkou cenu. Veřejnosti přístupných památek přibylo hlavně v důsledku majetkových změn po roce 1945 a potřeba informačních materiálů pro stále přibývající počet turistů značně stoupla. Vydávání drobných publikací o hradech a zámcích má u nás dobrou tradici. Již před sto lety bývaly v pokladnách nejvýznamnějších z nich k prodeji několikastránkové průvodce, ovšem k souvislé Řadě Státní hrady a zámky došlo až od roku 1951; celý počin však zanikl v 2. polovině 60. let a řada zůstala neúplná. Sbírka malých monografií o státních hradech a zámcích (od roku 1957), byla mnohem životaschopnější, ale ani ta nebyla nikdy dokončena.

Záměr obnovit vydávání levných a lehce dostupných brožur o hradech a zámcích je podložen průzkumem trhu, který byl učiněn na dvou blízkých hradech - vyhlášeném a hojně navštěvovaném Štramberku a méně známé zřícenině místního významu Starém Jičíně. Pro oba byly vytištěny brožury, o které byl dvojnásobný zájem, než předpokládaly nejoptimističtější odhady. Sotvaže vyšly, staly se předmětem sběratelství; prokazatelně je tedy o tento typ publikací nemalý zájem. Nakladatelství Beatris, které se vydávání řady publikací "Putujeme po hradech a zámcích" ujalo, zamýšlí v následujících letech vyjít vstříc veřejnosti a připravit postupně monografie o co největším množství našich stavebních památek.

Celá řada zmíněných publikací má jednotný vnější střih. Obálka publikace bude tištěná na tónovaný dřevitý karton barvou podobný našemu vzorku. Grafická úprava včetně typu písma má navodit zdání staré publikace z doby kolem poloviny 19. století, kdy u většiny ze staveb, o nichž píše, končí nejzajímavější historie a až na výjimky již - kromě majetkových změn - u nich nedošlo k výrazným přestavbám. Pestrostí tiskovin přesycený zákazník má z přemíry barev odpočinout očím a myslí na bohatě tvarovaném ornamentu obálku zdobícímu.

Má charakterizovat účel a smysl celé řady a být protiváhou běžně tištěných propagačních materiálů. Těmi brožurky této řady rozhodně být nemají. Většině návštěvníků bude jistě vyhovovat pohlednice nebo pestré leporelo, ale naše řada průvodců je určena méně početné skupině návštěvníků, která žádá o informace zevrubnější a zavěcenější. Sám název řady "Putujeme" má souznít s oním poutníkem, který rád poznává a nejen "sbíhá" od jednoho hradu k druhému, aniž by poznával něco více. Na obálce je kresba vesměs podle nejstaršího známého vyobrazení hradu anebo pokus pro rekonstrukci v nejzajímavějším období stavby. Je stylizována do techniky perokresby. U každé brožury tedy bude jiná. Záhlaví doplňuje obrys hranic našeho státu s vyznačením polohy hradu či zříceniny, jemuž je publikace věnována. Vespod je uvedeno pořadí jednotlivých objektů podle toho, jak byly zpracovávány, což má být nepostradatelným vodítkem pro zájemce o více titulů, případně sběratele celé řady. Druhá stránka obálky je věnována památkám v okolí. Od první strany začíná souvislý text, který započíná zdobenou iniciálou. Nad ní je vždy kresba hradu či zámku z různých dob, vesměs z 19. století. Úvodní část patří zpravidla založení hradu a nejstarším, vesměs jen kusým a tajemstvím zahaleným dějinám s případnými souvislostmi vzniku stavby. U mladších zámků je obyčejně šířeji uveden stavebník a architekt, u něhož byla stavba objednána. Od doby, kdy je možné či vhodné sledovat souvislou a ucelenou řadu příběhů k hradu či zámku se vážicím, je text formován do letopiseckých zápisů. Tato střední, nejobsáhlejší část obsahuje konkrétní údaje - čas, místo a děj a na nevelké ploše poskytuje největší množství informací. Je to prastarý a osvědčený způsob dějepravných záznamů, donedávna poněkud opomíjený. Jazyk je stručný, věcný, vyhýbá se modernismům, avšak i archaismům, frázím a cizím, úzce odborným novodobým nebo málo známým výrazům. V textech jsou běžně používány citace z dobových dokumentů, zachovaly-li se, například popis zámku, obléhání pevnosti, inventář, legenda a někdy pověst. Závěr patří současnosti, nynějšímu využití, kulturním událostem, případné obnově zaniklého hradu nebo jeho částí atd., což je místo především pro nenásilnou prezentaci památky samotné, popřípadě jejího mecenáše.

Důležitou součástí publikace jsou kresby a fotografie. Nejsou voleny náhodně, ale systematicky a uspořádány pokud možno chronologicky podle vyprávění textu. Kromě již zmíněných rekonstrukcí na obálce a první straně je někdy i vícepohledová rekonstrukce pro starší období. V textu zařazené fotografie si všímají vnějšku stavby, interiéry zobrazovány nebývají, pokud nejsou důležitou součástí stavby - klenby, portály apod. Přednost mají záběry staré, pořízené před novodobými opravami, a málo známé. Redakce je názoru, že zvláště netypickým pohledům má být v těchto publikacích ponecháno výsadní místo.

Dobrým doplňkem býval u tohoto druhu průvodců orientační plánek a půdorys. V naprosté většině je využíváno mapování tzv. stabilního katastru z první poloviny 19. století. Na rozdíl od dřívějška je plán hradu s podhradím nebo s celým sídlištěm, jež se z něj vyvinulo - vesnicí či městem - podrobnější a jsou odstíny šedé rozlišeny stavby kamenné od dřevěných, jak tomu v originálech skutečně je. Hrad či zámek nebýval osamocený, lidská sídliště byla jeho neodmyslitelnou součástí a tvořila s ním celek. Přestože 19. století je vzdálené zvláště středověkým hradům a vesnice a podhradí měnila za staletí vzhled i půdorys, rozhodně jsou tyto mapy vynikající pomůckou pro podrobnější orientaci i studium dané stavby. Názvy místních částí jsou počeštěny a doplněny popisky.

Dnes si již nelze průvodce hradu a zámku představit bez půdorysu. Je nejlepším vodítkem pro pochopení stavebního vývoje i pro laiky. Proto je vybaven dosti obsáhlými texty, jež jsou spojeny přímo s nákresy, které popisují. Na jediné tiskové straně se tak dostane zájemci těch nejdůležitějších informací. Záměrně je půdorys tištěn na poslední straně obálky, aby nemusel návštěvník při prohlídce v brožuře listovat, listy zakládat a přehýbat. Pro půdorysy platí obecná zásada, že zdivo je zakresleno stupněmi šedi, jež rozlišují stavební fáze. U zřícenin značí nevyplněné tahy zdivo zachovalé jen v základech, čárkovaná čára značí předpokládaný směr zdiva a tečkovaně jsou vyplněny části nacházející se dnes ve zříceninách.

Třetí - vnitřní strana obálky je vyhrazena chronologickému sledu majitelů hradu nebo zámku s vypsáním příbuzenského nebo jiného vztahu k předchozímu majiteli; jak zámku nabyl - či jej koupil, byl mu věnován, získal konfiskací a podobně. U zvlášť významných držitelů, kteří se vyznamenali přestavbami, dostavbami nebo rozšiřováním stavby či vynikali jinak, je připojen znak s popisem. Záměrně není heraldicky šrafován a je nakreslen jen v tazích. V krátkém textu je popis barev a každý má možnost si jej - má-li zájem - dodatečně vybarvit. Není třeba připomínat, že je při tom myšleno především na naši mládež, aby byla více do dějin památky vtažena a alespoň touto maličkostí s ní přišla do těsnějšího styku.

Nová tisková technologie umožňuje vyrábět tyto publikace podle potřeby i v malých nákladech a případně - třeba každou sezonu - vydání, třeba pozměněné a doplněné, opakovat. Dobu od zhotovení podkladů k dodání do distribuce již neměříme na roky a měsíce, ale týdny a je možné během docela krátké doby veřejnosti přístupné i jinak zajímavé stavební památky vybavit středně kvalitními publikacemi, aniž by se staly konkurujícími dosavadním výpravným celobarevným a vesměs i dražším, jsoucím na trhu. Při sestavování obsahu nemyslíme totiž ani tolik na tu - i když možná převažující část veřejnosti, která přichází prohlížet třpyt a lesk sálů a komnat, ale spíše na tu skromnější, jež však vidí v hradu nebo zámku něco více: estetické zasazení do krajiny, splynutí s národní kulturou a jedinečnost svého poslání.

"Černobílý" tisk není krokem zpět. Naopak: Architektura - a tou každá stavební památka je - se projevuje hlavně tvarem s vyváženým smyslem pro detail. Jednobarevný tisk nezakrytě dosahuje nízké ceny tiskoviny a tím i dostupnosti každému návštěvníku. Také přírodní dřevitý papír příjemného vzhledu je volen záměrně z ohleduplnosti k památce, jíž je máloco tak vzdálené, jako propagace formou, jakou snad může zvolit jen prodejce průmyslového výrobku. Střízlivá typografie a osobitý rukopis mají naopak navodit pocit pokory k dílům předků nejen u víceméně náhodných příchozích, ale i nás, kteří jim styk se závratnou minulostí tak trochu pomáháme zprostředkovávat.

Doplňující řadou našich brožur jsou barevné pohlednice netypických rozměrů (170x117 mm) s rekonstrukcemi hradů a ideálními pohledy na zámky a jiné stavební památky. Stejně jako brožurky, věnují se nejen významným objektům, ale i těm neznámým, zapomenutým a opomíjeným. Snad ještě více než brožury mají pomoci nacházet krásu a malebnost českého prostředí, na které jsme ve víru řítících se proměn povážlivě pozapomněli.

Přivítáme každý nezištný zájem, bude-li přínosem pro uskutečnění zamýšleného projektu. Neznáme pojem "bezvýznamný hrad - zámek", nabízíme spolupráci se seriózními amatéry.

Kontakt: Nakladatelství Beatris, Areál VÚHŽ 739 51 Dobrá 240, telefon 0658 601702, fax 0658 601211, e-mail: beatris@beatris.cz.

Řada publikací ,Putujeme po hradech a zámcích":
Andělská hora * Bečov nad Teplou * Bechyně * Benátky nad Jizerou * Benešov nad Ploučnicí * Bezděz * Bělá pod Bezdězem * Bílina * Bítov * Blansko * Blatná * Borotín * Boskovice (hrad) * Boskovice (zámek) * Bouzov * Bradlec * Brandýs nad Orlicí * Brníčko * Brno-Špilberk * Brumov * Bruntál * Březnice * Buben * Bučovice * Budyně nad Ohří * Buchlov * Buchlovice * Bukov * Cimburk u Koryčan * Cimburk u Trnávky * Cornštejn * Cuknštejn * Cvilín * Častolovice * Čechy pod Kosířem * Červená Lhota * Český Krumlov * Český Šternberk * Dačice * Děčín * Děvičky * Dívčí Kámen * Dobronice * Dobříš * Domažlice * Doubravská hora * Doudleby nad Orlicí * Dražice * Duchcov * Egrberk * Frejštejn * Frýdek * Frýdlant v Čechách * Frýdštejn * Frymburk * Grabštejn * Gutštejn * Hamrštejn * Hartenštejn * Hasištejn * Hazmburk * Helfenburk u Bavorova * Helfenburk u Úšťku * Helfštejn * Hluboká nad Vltavou * Holešov * Horšovský Týn * Hořovice * Hradec nad Moravicí * Hrádek u Nechanic * Hranice * Hrubá Skála * Hrubý Rohozec * Hukvaldy * Humprecht * Cheb * Chlumec nad Cidlinou-Karlova Koruna * Choceň * Choltice * Chotěboř * Choustník * Choustníkovo Hradiště * Chrast u Chrudimi * Chropyně * Chřenovice * Jaroměřice nad Rokytnou * Javorník-Janský Vrch * Jemniště * Jenštejn * Jeseník * Jestřebí * Jevišovice * Jezeří * Jičín * Jilemnice * Jindřichův Hradec * Kačina * Kadaň * Kaltenštejn * Kámen * Kamýk nad Vltavou * Karlštejn * Karviná-Fryštát * Kašperk * Kestřany * Kladno * Klášterec nad Ohří * Klenová * Klobouky u Brna * Kokořín * Konopiště * Kost * Kostelec nad Orlicí * Kostomlaty pod Milešovkou * Košumberk * Kozel * Kozí hrádek * Krakovec * Kralice nad Oslavou * Krasíkov * Krásný Dvůr * Krašov * Kratochvíle * Kravaře * Kroměříž * Krupka * Křivoklát * Kuks * Kunětická hora * Kumburk * Kunštát * Kunžvart * Kutná Hora-Hrádek * Kutná Hora-Vlašský dvůr * Kyšperk * Kynžvart * Landštejn * Ledeč nad Sázavou * Lednice * Lemberk * Lešná u Zlína * Liběchov * Libochovice * Libštejn * Lichnice * Lipnice * Litice * Litomyšl * Loket * Lukov * Lužany * Lysice * Malenovice * Manětín * Martinice * Mělník * Michalovice * Mikulov * Milotice * Mladá Boleslav * Mnichovo Hradiště * Moravská Třebová * Moravské Budějovice * Moravský Krumlov * Náchod * Náměšť na Hané * Náměšť nad Oslavou * Navarov * Nelahozeves * Nístějka * Nové Hrady v jižních Čechách * Nové Hrady u Vysokého Mýta * Nové Město nad Metují * Nový Herštejn * Nový hrad u Blanska * Nový hrad u Šumperka * Nový hrádek nad Dyjí * Nový Jičín * Nový Světlov * Oheb * Ohrada * Okoř * Olomouc * Opočno * Orlík nad Vltavou * Orlík u Humpolce * Osek * Ostroh * Ostrý (Šarfenštejn) * Otaslavice * Pajrek * Pardubice * Pecka * Pelhřimov * Pernštejn * Rataje nad Sázavou-Pirkštejn * Písek * Ploskovice * Plumlov * Poděbrady * Polná * Pořešín * Potštejn * Praha * Prostějov * Průhonice * Přerov * Přibyslav * Přimda * Rabí * Rabštejn nad Střelou * Raduň * Radyně * Rájec nad Svitavou * Ralsko * Ratibořice * Ronov nad Sázavou * Ronov u České Lípy * Rosice * Roštejn * Roudnice nad Labem * Roztoky u Prahy * Rožmberk nad Vltavou * Rožnov * Rukštejn * Růžkovy Lhotice * Rychleby * Rychmburk * Rychnov nad Kněžnou * Rýzmberk u Kdyně * Sázava * Sion * Sirotčí hrádek * Slatiňany * Slavkov u Brna * Slezská Ostrava * Sloup * Sokolov * Sovinec * Staré Hrady u Libáně * Starý Herštejn * Starý Jičín * Starý Rybník * Strážnice * Strakonice * Střekov * Studénka * Svojanov * Sychrov * Šelmberk * Šostýn * Štěpanice * Šternberk * Šternberk u Telče * Štramberk * Šumburk * Švihov * Tábor * Talmberk * Templštejn * Telč * Teplice * Těšín * Točník * Tolštejn * Tovačov * Trosky * Třebíč * Třeboň * Tuchoraz * Týnec nad Sázavou * Týřov * Uherčice * Uherský Brod * Úsov * Valašské Meziříčí * Valdek * Valdštejn * Valeč * Valečov * Valtice * Velhartice * Velké Březno * Velké Losiny * Velké Meziříčí * Veltrusy * Veveří * Vikštejn * Vimperk * Vítkův Kámen * Vízmburk * Vizovice * Vlašim * Vlčtejn * Volfštejn * Volyně * Vranov-Malá skála * Vranov nad Dyjí * Vrchotovy Janovice * Vsetín * Vysoký Chlumec * Vyšehrad * Vyškov * Zákupy * Zásadka * Zbiroh * Zbirohy * Zbořený Kostelec * Zbraslav * Zlenice nad Sázavou * Zlín * Znojmo * Zubštejn * Zvíkov * Zvířetice * Žďár nad Sázavou * Žebrák * Žinkovy * Žirovnice * Žleby * Žulová * Žumberk. (A další)

Seznam názvů hradů a zámků na druhé straně není zdaleka úplný. Svou brožuru a barevnou rekonstrukci si "zaslouží" každý, i chátrající hrad-zámek. Vydávání titulů nemá pevný řád a neřídí se žádnými pravidly. Přesto se snažíme, aby aspoň část nevycházela zcela chaoticky a tvořila nějaký smysl.

Vydávání brožur má tedy dvě roviny - v jedné jsou známé a nejznámější hrady a zámky, které má v povědomí široká veřejnost, ve druhé ty ostatní. Podobně je tomu i u výroby pohlednic. Přitom žádnou z těchto skupin nezvýhodňujeme na úkor druhé. Jinými slovy - využíváme příležitostí, jakými bývají dobré fotografie, kvalitní odborná literatura, zájem neznámého nadšence apod. Není vůbec nikde předznamenáno, v jakém období kdy který titul vyjde. Všechny zde zmíněné jsou rozpracovány. Prvními brožurkami, které vyšly jsou Starý Jičín, Štramberk, Hukvaldy a Šostýn, pohlednic je pak mnohem více.

[Akt. známka: 2,96 / Počet hlasů: 251] 1 2 3 4 5

| Autor: Trouble | Vydáno dne 18. 09. 2001 | 10245 přečtení | Počet komentářů: 61 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: beatris@beatris.cz
Související
Němé tváře...
Útulek Ostrava

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server